Egzamen Medikal pou Imigrasyon pou Tout Fanmi a

Biwo Doktè Cotton bay tout sèvis medikal ki nesesè yo pou satisfè egzijans egzamen imigrasyon pou aplikasyon sitwayènte Ameriken pou tout laj.

 

Pase yon egzamen medikal kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon imigrasyon ka yon eksperyans ki gen anpil estrès pou kèk moun ak fanmi.
Sepandan, nou nan biwo Doktè Cotton toujou fè tout sa nou kapab pou kreye yon anviwònman konfòtab ak san estrès pou tout fanmi a.

Si ou gen kèk enkyetid espesifik sou egzamen medikal la oswa ou vle pran yon randevou:

KONTAKTE NOU

Pri egzamen fizik imigrasyon nou an gen ladan:

 

– Egzamen Fizik

– Tès San RPR

– Tès Urin pou Gonore

– Tès pou Tiberkiloz

– Quantiferon Gold

– Revizyon nan dosye iminizasyon ak vaksinasyon yo

– Fòm I-693 ki konplete & dosye vaksinasyon yo nan yon anvlòp ki boukle ak ki siyen

Kisa pou pote nan egzamen ou?

 

– Yon dokiman idantifikasyon ak foto ki delivre pa gouvènman an (paspo/kat vè/permis kondwi)

– Si ou genyen yo, tanpri pote nenpòt kopi dosye iminizasyon ak vaksinasyon etranje oswa lokal yo

Kisa lòt ou ka atann?

 

– Randevou Egzamen Medikal Imigrasyon menm jou yo disponib, tanpri rele nou nan 786-464-8666

– Sèlman doktè chirijyen sivil USCIS yo kapab siyen ak boukle Fòm I-693 USCIS la, yon fwa anvlòp la boukle li pa ka louvri pa aplikant la

– Nan plis ka, ou ka pran anvlòp ki boukle yo nan 5 jou ouvrab (Lendi-Vandredi)

– Pou tan ki pi rapid, tanpri mande si li disponib

Vaccine requirements according to applicant age: